تبریک عید مبعث

تبریک عید مبعث

  • چهارشنبه ۲۰ اسفند

از برکت نور نبی ، روشن شده غار حرا

امشب میرم تا مدینه ، همراه با کبوترا

مژده بدید که بعثته ، پیغمبر خاتم اومد

عطر خوش محمدی ، بر جان این عالم اومد